کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری - دکتر رستمکلایی (مشخصه های ۱۵۱۹ و ۱۵۶۶)